Obchodné podmienky

Obchodné a nákupné podmienky internetového obchodu WWW.BIOKAMO.SK

1. Vymedzenie pojmov

» predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu www.biokamo.sk
» kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim
» tovar - produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu www.biokamo.sk
» objednávka - kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru

2. Objednávka

Objednávka vzniká na základe jej potvrdenia pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode, prípadne pri objednaní tovaru telefonicky alebo e-mailom

3. Dodacie lehoty

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy produktov rôzne. Termín dodávky alebo odberu tovaru bude vždy oznámený kupujúcemu pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín odoslania tovaru do  3 pracovných dní od dátumu overenia objednávky

4. Storno objednávky

a) Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu a to do vyexpedovania objednaného tovaru zo skladu www.biokamo.sk emailom na adresu info@biokamo.sk. Informácia o vyexpedovaní bude kupujúcemu odoslaná emailom alebo oznámená telefonicky. Kupujúci je povinný v oznámení o storne objednávky uviesť číslo objednávky, meno, e-mail a popis objednaného tovaru. V prípade storna objednávky uvedeného v bode a) tohto článku, predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

b) Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje, alebo ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho veľkoobchodná cena. V takomto prípade bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu. V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.

 1.  Odstúpenie od kúpnej zmluvy

a) Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci podnikateľskej činnosti má zo zákona právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14  dní od prevzatia tovaru. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom“ obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. Pre odstúpenie od zmluvy v zákonom stanovenej lehote sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

» zámer odstúpiť od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne emailom na info@biokamo.sk, alebo poštou na našej adrese, spolu s tovarom, návodom (ak je súčasťou), kópiou faktúry, dokladom o zaplatení a číslom účtu pre vrátenie peňazí 
» tovar doručí kupujúci predávajúcemu

b) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu zaplatenú za tovar. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci iba v tom prípade, ak tovar plne zodpovedal kvalitatívnym požiadavkám a zároveň nebol vadný. Za tovar plne zodpovedajúci kvalitatívnym požiadavkám sa považuje tovar rovnakej alebo podobnej charakteristiky, aká je uvedená v ponuke tovaru na internetovej stránke predávajúceho.

c) V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 4a) týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu.

d) Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, a ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy, kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť poskytnuté darčeky. V prípade, že si kupujúci darček ponechá, bude mu vyfakturovaná suma za darček, podľa platného cenníka uvedeného na www.biokamo.sk . Úhrada faktúry prebehne započítaním, to znamená že predávajúci vráti úhradu za tovar, z ktorej bude odrátaná suma za príslušný darček. Poskytnutý darček si kupujúci môže ponechať, ak vracia len časť tovaru, ale pritom splnil podmienku pre získanie darčeka.

e) Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť.

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v zmluve prerušil výrobu alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito všeobecnými obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v zmluve v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe.

5. Dodacie podmienky

a) Dodanie objednaného tovaru bude vždy oznámené kupujúcemu pri overovaní objednávky. Vo všeobecnosti je termín odoslania tovaru do 3 pracovných dní od dátumu overenia objednávky.

b) Miesto odberu, resp. zaslania tovaru je stanovené kupujúcim pri objednávaní tovaru. Za vybavenie objednávky sa považuje prevzatie tovaru kupujúcim. Dopravu na adresu doručenia zabezpečuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad (doklad o kúpe tovaru).

c) Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré uviedol v objednávke. O termíne dodania je povinný predávajúci informovať kupujúceho buď emailom alebo telefonicky.

6. Poplatky za prepravu

a) Spôsob platby si kupujúci vyberie pri objednávaní tovaru označením zvolenej možnosti.

 

CENNIK  A SPOSOB DORUCENIA  

a)  Doprava slovenskou poštou na dobierku , tovar príde doručený na poštu na uvedenú adresu , cena za dopravu 3,60€

           (Slovenská pošta oboznámy klienta formou SMS správy)

b) Doprava kurierskou spoločnosťou DPD na dobierku kurierom do 1 pracovného dňa, kurier doručí objednaný tovar priamo ku vám na doručovaciu adresu , cena za dopravu 3.60€

e)  Pri objednávke do zahraničia predávajúci vypočíta poštovné individuálne, podľa hmotnosti zásielky a štátu, do ktorého zásielku posiela. Pri zásielke do zahraničia je platbu nutné zrealizovať vopred, na základe predávajúcim zaslanej proforma faktúry.

f)   Pri objednávke nad 90€ sa neučtuje poštovné a balné .

 

7. Reklamácia

a) Vo všeobecnosti je záručná doba pre plnenie spotrebiteľských zmlúv je stanovená na 24 mesiacov. Spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Reklamovať je možné len produkt zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je spotrebiteľ povinný doručiť (pokiaľ to charakter produktu umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný produkt čistý, mechanicky nepoškodený.b) Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že k chybe došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany spotrebiteľa alebo osoby, ktorá spotrebiteľovi montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

c) V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča spotrebiteľovi telefonicky oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí spotrebiteľovi ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

8. Záverečné ustanovenia

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o elektronickom obchode, Zákona o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa, Zákona o ochrane spotrebiteľa 250/2007 Zz." v znení neskorších predpisov. Prípadné spory vzniknuté z neplnenia týchto podmienok sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného alebo Občianskeho zákonníka.

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi v plnom rozsahu súhlasí.

V prípade akýchkoľvek informácií, napíšte nám prostredníctvom e-mailu, prípadne telefonicky.

9.Alternatívny spôsobriešenia sporov: 

 1.        Vážený spotrebiteľ. Ak sadomnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom,ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám  zašlite na našu emailovú adresu: Biokamo.sk@gmail.com   
 2.        Ak  Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňuneodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našimriešením, potom na základe novelizovaného Zákona  č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 oalternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsobriešenia sporov.
 3.        Návrh môžete podať spôsobomurčeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiťformulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušnéhoministerstva  a každého subjektualternatívneho riešenia sporov.
 4.        Zoznam subjektovalternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s.Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektovalternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 5.       Adresa napodávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk
 6.        Subjekt alternatívneho riešeniasporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:
 •   ak vyčísliteľná hodnota sporunepresahuje sumu 20 eur;
 •   ak je vzhľadom na všetky okolnostizrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutímneprimeraného úsilia, a podobne.
 1.       Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvomplatformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na:https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK.Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlomv EÚ.
 2.        Náklady spojené s alternatívnymriešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

ORGAN DOZOU

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj
Sládkovičova 11, 971 01 Prievidza 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: fax č.: 046/5420 685 e-mail: tn@soi.sk

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi so sídlom v Bojniciach

Nemocničná 8

 

972 01 Bojnice

 

regionálna hygienička a VSÚ:

Mgr. Zuzana Tornócziová

zástupca reg. hygienika a VSÚ:

Ing. Jozef Baška

vedúci osobného úradu:

Ing. Karol Gerdenich

tel.č.

 

fax

 

e-mail

pd.rh@uvzsr.sk

web

www.ruvzpd.sk

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza

Riaditeľ RVPS

Adresa :

Tel :

Fax :

Email:

Kraj :

MVDr. Milan Šima
Mariánska 6, 971 01 Prievidza
, 542 2247, 542 0449


Riaditel.PD@svps.sk

Trenčiansky


Regionálna veterinárna a potravinová správa Prievidza so sídlom v Prievidzi pre územný obvod okresov Prievidza a Partizánske